No 2023. gada 1. septembra Straupes pamatskola iesaistījusies antibulinga programmā ,,KiVa".

 

No 2023. gada septembra līdz 2025. gada jūnijam skolā tiks realizēts starptautisks Nordplus junior projekts “ SAVING PLANET IN A TASTY WAY” ( projekta Nr. 2023/10174) 
Projektā piedalīsies Lietuvas Pluņģes novada Liepiju skola  (mājas lapa www.liepijumokykla.lt), Dānijas Hjembekas skola (mājas lapa www.hjembaekefterskole.dk) un Straupes pamatskola.

 Kopīgais  projekta finansējums 21 860 eiro.

Pirmā tikšanās notiks septembrī Lietuvā.

Projekta vizīte Rumānijā

“Erasmus+” projekta “Place to be... to live in harmony” ietvaros decembra sākumā mēs – trīs Straupes pamatskolas skolotājas Samanta Alksne, Līga Alksne un Dagne Maļinovska - devāmies uz Rumānijas pilsētu Brailu. Mūs sirsnīgi sagaidīja pirmsskolas skolotāji no partnervalstīm – Rumānijas, Turcijas, Ungārijas, kā arī attālināti tikāmies ar Francijas un Bulgārijas pārstāvjiem.

Projekta mērķis ir caur katras valsts tradicionālo pasaku iepazīt kultūru, dabu, tradīcijas, u.c. No Latvijas tika atvesta grāmata "Vecīša cimdiņš", lai tā tiktu iztulkota partnervalstu bērnu dārzos.

Projekta laikā Rumānijā varējām iepazīties ar jaunām pirmsskolas izglītības metodēm. Mēs apmeklējām vairākas iestādes grupiņas un vērojām, kā bērniem norisinās ikdienas nodarbības. Visspilgtāk atmiņā palieka piedalīšanās Valdorfa grupiņas rīta aplī, kā arī bērnu sagatavotais koncerts, kurā dejoja tradicionālās dejas un dziedāja.

Projekta pēdējās dienās notika seminārs, kurā tika stāstīts par Rumānijas izglītības sistēmu un pirmsskolas darbību, kas īsti neatšķiras no Latvijas izglītības sistēmas. Tika apspriesti arī uzdevumi, kas mums vēl jāizdara projekta ietvaros. Tā kā viens no projekta uzdevumiem ir iepazīt tradicionālo māju, tad apmeklējām rumāņu “Dimitri Gusti Nacionālo ciema muzeju”, kur guvām ieskatu par to, kāda bija zemnieku dzīve Rumānijā gadu gaitā. Mūs pārsteidza arī Rumānijas parlamenta pils Bukarestē, kas ir pasaulē lielākā administratīvā ēka.

Šis projekts mums deva jaunu pieredzi, kas pilnveido mūsu zināšanas par Eiropas valstīm, to kultūru un valodu daudzveidību, kā arī par izglītības sistēmu kopīgo un atšķirīgo.

Projekta finansējuma līgums Nr. 2019-1-FR01-KA229-062943_3

EKOSKOLU STARTA PROJEKTS  - APRITE CENTRĒTAI EKONOMIKAI.  Latvija - Slovēnija

Kopskaitā vairāk nekā 60 Ekoskolas Latvijā un Slovēnijā sadarbībā ar zīmolu Lucart Professional ir iesaistījušās īpašā divu gadu vides izglītības pilotprojektā ar mērķi sniegt skolēniem zināšanas par aprites ekonomiku un rosināt tās principu praktisku īstenošanu ikdienā. Projekta noslēgumā mūsu skolu pieredze būs atspēriens projekta tālākā attīstīšanā visā starptautiskajā Ekoskolu tīklā. Pilotprojekts  ilgs līdz 2021.gada aprīlim. Tā laikā tiks izveidota mācību programma un metodisko materiālu paraugi nodarbībām par aprites ekonomiku. Pēc tam projektu plānots paplašināt visā starptautiskajā Ekoskolu tīklā, iesaistot vairāk nekā 52 000 skolas 67 pasaules valstīs.


Erasmus+ projekts pirmsskolai un sākumskolai

Straupes pamatskola 2019./2020.māc. gadā uzsāk dalību Erasmus+ projektā "The place to be...to live in harmony".

Koordinatore valsts - Francija, partneri - Latvija, Ungārija, Bulgārija, Rumānija, Turcija.

Projekta mēŗķauditorija - pirmsskola/sākumskola.

Projekta ideja: izmantojot dalībvalstu tautas pasakas, iepazīt Eiropas kultūru, paplašināt zināšanas par pasauli, kurā dzīvojam.

   


ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi. Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz divu mācību gadu laikā īstenot vairākus pasākumus un aktivitātes, akcentējot dabaszinību, vides, matemātikas, IT un valodu jomu, kā arī piesaistot atbalsta personas – logopēda, pedagoga palīga, psihologa pakalpojumus, izmantojot projekta ietvaros pašvaldībai piešķirtos līdzekļus (pēc kopējā izglītojamo skaita uz 01.09.2016.). Skola ir izstrādājusi Atbalsta pasākuma plānu, kas balstās situācijas izvērtēšanā, skolas vajadzību noteikšanā un jaunu risinājumu izstrādē. Plašāka informācija par projekta īstenošanu pieejama VISC mājaslapā: http://visc.gov.lv un projektā iesaistīto skolu mājas lapās. 


Atbalsts augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm  - "Piens un augļi skolai"

Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.

Skolu programma darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan piena produktus, gan augļus un dārzeņus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā var saņemt gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni.


Esi līderis!

“Esi Līderis!” ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 18 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.
Interešu izglītības programma “Starts” pamatskolu skolēniem, 7.-9. klašu audzēkņiem, kas virza jaunieti uz mērķu izvirzīšanu, savas individualitātes apzināšanu, personības veidošanu, izpratni par nākotnes iespējām mērķtiecīgi virzoties savas nākotnes profesijas izvēlē.
Straupes pamatskola programmā darbojas 3.gadu, tajā iesaistās 7., 8. un 9. klases skolēni.


ES fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs projekts Nr. 8.3.5.0/16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".
2018./2019.māc.gadā šajā projektā plānots apmeklēt informācijas dienas profesionālajās izglītības iestādēs; nodarbība 8., 9.kl.skolēniem "Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?"; darba pasaules iepazīšana pasākumos "Ražots Latvijā", "Amatam ir zelta pamats"; ekskursija uz lidostu "Rīga" - "Mana karjera lidostā"

2019./2010.māc.gadā plānots apmeklēt informācijas dienas profesionālajās izglītības iestādēs, piedalīties Karjeras nedēļā, Ēnu dienā, iepazīt darba pasauli pasākumos "Ražots Latvijā", "Amatam ir zelta pamats"; ekskursijā uz lidostu "Rīga" - "Mana karjera lidostā"


Projekts „WasteArt” - otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību 

Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību” (WasteArt)
Straupes pamatskola pēc Vidzemes plānošanas reģiona uzaicinājuma ir iesaistījusies projektā “WasteArt”, un 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā, skolotājiem un audzēkņiem cieši sadarbojoties, veiks atkritumu auditu – izmantojot nozares eksperta izstrādātu metodiku, uzskaitīs un novērtēs skolā/bērnudārzā radītos sadzīves atkritumus, izvirzīs turpmākās rīcības atkritumu daudzuma samazināšanai, atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, kā arī šīs rīcības īstenos. 

Projektu “WasteArt”, kurā ar mākslas un citu radošu aktivitāšu palīdzību iecerēts pievērst uzmanību pieaugošā atkritumu daudzuma problēmai un izglītot sabiedrību par atkritumu daudzuma samazināšanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, finansiāli atbalsta Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma un līdzfinansē projekta partneri. No Latvijas projektā piedalās Vidzemes plānošanas reģions, Vides risinājumu institūts un atkritumu apsaimniekotājs ZAAO.

Informācija par projektu: šeit


Projekts „Erasmus+ Hob’s Adventure” par bioloģisko daudzveidību

Projektā, kas balstīts Lielo augu medību aktivitātēs, būs iespēja piedalīties pieredzes apmaiņā  Latvijai, Islandei, Slovēnijai un Igaunijai.
Projekta ietvaros pedagogiem no 11 Latvijas skolām un dalībniekiem no Igaunijas, Slovēnijas, Islandes pirmā tikšanās jau notika 4. - 9. februārī Rīgā un Siguldā.
 5 - 6gadīgo grupās jau notikušas dažas aktivitātes - koku, krūmu atpazīšana ziemā skolas parkā, ziedaugu ārējās uzbūves iepazīšana, sēklu daudzveidības iepazīšana, praktiskā nodarbība sēklu sēšanā - ēdamie zaļumi.
Projekta ietvaros esam tikuši pie maza robotiņa BEE-BOT, ar kura palīdzību var gan mācīties nostiprināt zināšanas, gan apgūt programmēšanas pamatus. To jau izmēģināja 1.klases un 7.klases skolēni.