Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Diferenciācija un individualizācija, īstenojot lietpratībā balstītu mācību un audzināšanas procesu” 2021.g.6., 8.oktobrī.

Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Mācību procesa īstenošana izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem vispārizglītojošajās skolās” 2021.g.23.augustā.

Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Pirmsskolas pedagoga, skolotāja palīga un ģimenes efektīva sadarbība, īstenojot jauno izglītības saturu” 2021.g. 18.,19.augustā.

Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Pedagogu sadarbība jaunā izglītības standarta kontekstā” 2021.g. 2.jūnijā.

K. Oganisjanas kursi pedagogiem “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei”(ESF projekts “Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai”) 2020.g. 26.-27.augustā, 14.novembrī.

I. Aunītes nodarbība vecākiem un skolotājiem 2020.g. 24.februārī “Mīlēti bērni spēj gāzt kalnus, viņi jūtas drošībā un pasargāti, ir cerību un entuziasma pilni”.

Personības un profesionālās izaugsmes treneres, psiholoģes – konsultantes Ilgas Kušneres nodarbība pedagogiem “Mācīšanās darbībā” un nodarbība vecākiem “Kā patiesi mīlēt savu bērnu”  2018.g. 5. decembrī.

Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” ievadkursa “Līderis manī”  apmācības programma skolotājiem, vecākiem, darbiniekiem “Personiskā līderība un tās ietekme uz profesionālo darbību“ treneres Ievas Kalniņas vadībā 2019.g. 13.martā.

ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/00 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtrukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) seminārs iesaistītajiem pedagogiem 2021.gada 11.oktobrī