Karjeras izglītība

Karjeras atbalsts

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Profesiju pasaule.lv

Prakse.lv

“Zaļais pipars 2”  

«Zaļais pipars 3»

«Zaļais pipars 4»

«Zaļais pipars 5»

Kā iepazīt profesijas?

Infografikas karjeras plānošanai

CV un motivācijas vēstules

Spēle "Es un mana karjera"

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

• lai profesija būtu interesanta un saistoša,

• lai profesija atbilstu spējām,

• lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast - ko pats cilvēks GRIBVAR un ko VAJAG sabiedrībai.

Karjeras izglītības mērķis skolā ir sekmēt skolēnos izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli.