Skolas vīzija

Mūsdienīga, atvērta, droša un konkurētspējīga izglītības iestāde.

Vīzija par izglītojamo

 • Pirmsskolu beidzot: bērns, kas saprot un ievēro robežas, prot vadīt emocijas, sadarboties ar apkārtējiem, piemīt pašapkalpošanās prasmes un gatavs turpināt izglītošanos 1. klasē, jo ir nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas.
 •  
 • Pamatizglītību beidzot: pilsoniski aktīvs, mērķtiecīgs, atbildīgs, spējīgs turpināt izglītošanos visa mūža garumā.

Straupes pamatskola

Pirmsskola

Sporta zāle

Misija

 • Konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana ikvienam bērnam ar inovatīvu, saprotošu, uz sadarbību vērstu pedagogu.

Skolas vērtības

 • Vērtības veido izglītības iestādes kā organizācijas kultūras pamatu.
 • Vērtības ir citiem vārdiem pateikts, kā pie mums dzīvot, kā uzvesties.
 • Vērtības ir pieturzīmes, kas palīdz virzīties uz izaugsmi.
  • ​RADOŠUMS
  • ATBILDĪBA
  • MĒRĶTIECĪBA

Skolas tradīcijas

Zinību diena, Vienotā pārgājienu diena, Tēvu diena, Skolotāju diena, 5.klases iesvētības, Olimpiskā diena, dalība Labo darbu nedēļā, Lāpu gājiens 11.novembrī, LR Proklamēšanas dienas pasākums, Ziemassvētku svinības, Mātes dienai veltīts koncerts, pēdējās skolas dienas svinēšana, Pēdējais zvans, izlaidums, vides aktivitātes, erudītu konkurss.

Straupes pamatskola īsteno 4 izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības programma 01011111
 • Pamatizglītības programma 21011111
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811

2022./2023.mācību gadā Straupes pamatskolā mācās 97 skolēni, pirmsskolas izglītības programmu apgūst 76 bērni.


Skolas prioritātes 2022./2023. māc. g.