Skolas vīzija

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola ar vienotu vērtību izpratni, veicinot skolēnu gatavību izglītības turpināšanai.

Straupes pamatskola

Pirmsskola

Sporta zāle

Vērtības

  • Sadarbība (skolēni, skolotāji, vecāki, darbinieki) – vienīgais veids, kā uzlabot mācīšanās rezultātus, ir savstarpējās sadarbības kvalitātes uzlabošana caur pozitīvo.
  • Līdzatbildība – apzināšanās, ka mācīšanās un disciplīna ir visu atbildība – gan skolēnu, gan skolotāju, gan vecāku. Atbildība par sevi, pret citiem, ģimeni.
  • Kvalitāte kā pilnveide – izglītības iestādei nepārtraukti ir jāpilnveidojas visos tās darbības aspektos.
  • Izcilība – pieejas mērķis ir būt vislabākajai kādā jomā. Atklāt katra skolēna talantus un attīstīt tos.

Skolas tradīcijas

Zinību diena, Vienotā pārgājienu diena, Tēvu diena, Skolotāju diena, 5.klases iesvētības, Olimpiskā diena, dalība Labo darbu nedēļā, Lāpu gājiens 11.novembrī, LR Proklamēšanas dienas pasākums, Ziemassvētku svinības, Mātes dienai veltīts koncerts, pēdējās skolas dienas svinēšana, Pēdējais zvans, izlaidums, vides aktivitātes, erudītu konkurss.

Straupes pamatskola īsteno 5 izglītības programmas

  • Pirmsskolas izglītības programma 01011111
  • Pamatizglītības programma 21011111
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811

2017./2018.mācību gadā Straupes pamatskolā mācās 92 skolēni, pirmsskolas izglītības programmu apgūst 56 bērni.