Skolas vīzija

Mūsdienīga, atvērta, droša un konkurētspējīga izglītības iestāde

Straupes pamatskola

Pirmsskola

Sporta zāle

Misija

 • Konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana ikvienam bērnam ar inovatīvu, saprotošu, uz sadarbību vērstu pedagogu

Skolas vērtības

 • Vērtības veido izglītības iestādes kā organizācijas kultūras pamatu
 • Vērtības ir citiem vārdiem pateikts, kā pie mums dzīvot, kā uzvesties
 • Vērtības ir pieturzīmes, kas palīdz virzīties uz izaugsmi

Skolas tradīcijas

Zinību diena, Vienotā pārgājienu diena, Tēvu diena, Skolotāju diena, 5.klases iesvētības, Olimpiskā diena, dalība Labo darbu nedēļā, Lāpu gājiens 11.novembrī, LR Proklamēšanas dienas pasākums, Ziemassvētku svinības, Mātes dienai veltīts koncerts, pēdējās skolas dienas svinēšana, Pēdējais zvans, izlaidums, vides aktivitātes, erudītu konkurss.

Straupes pamatskola īsteno 4 izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības programma 01011111
 • Pamatizglītības programma 21011111
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811

2020./2021.mācību gadā Straupes pamatskolā mācās 87 skolēni, pirmsskolas izglītības programmu apgūst 72 bērni.


2020./2021. mācību gada prioritātes

JOMA. MĀCĪBU SATURS

 • Prioritāte. Kvalitatīvi īstenot pirmsskolas un pamatizglītības standartus, sekojot pārmaiņām un inovācijām valsts izglītības sistēmā, īstenojot kompetenču pieeju mācību saturā.
 • Mērķis. Organizēt un nodrošināt izglītības procesu atbilstoši lietpratībā balstītam mācību saturam un pieejai, izmantojot attīstošu atgriezenisko saiti un veicinot pašvadītu mācīšanos, t.sk. izmantojot attālinātās mācīšanās elementus.

JOMA. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

 • Prioritāte. Bērncentrēts mācību process, kurā skolotājs ir procesa organizators.
 • Mērķis. Mācīšanās darot ir saistīta ar skolēna interesēm, pieredzi, talantiem un reālo dzīvi.

JOMA. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM

 • Prioritāte. Sekmēt 21.gadsimta karjeras izglītībai vajadzīgo prasmju attīstību praktiskam pielietojumam dzīvē.
 • Mērķis. Veicināt skolēnu turpmākās izglītības un karjeras izaugsmi, sekmējot ikviena skolēna individuālo izaugsmi.

JOMA. SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

 • Prioritāte. Starptautiskās sadarbības nodrošināšana.
 • Mērķis. Uzturēt cieņpilnas attiecības ar Holandes sponsoriem. Nodrošināt dalību ERASMUS+ projektā

MĒRĶI AUDZINĀŠANAS DARBĀ

 • Prioritātes. 1. Drošība
 • Mērķis. Mazināt izglītojamo inficēšanās risku ar Covid-19, akcentējot higiēnas, sociālās distancēšanās un savas veselības novērošanas nozīmi.
 • 2. Atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē.
 • 3. Savstarpējās attiecības.