EKOSKOLU STARTA PROJEKTS  - APRITE CENTRĒTAI EKONOMIKAI.  Latvija - Slovēnija

Kopskaitā vairāk nekā 60 Ekoskolas Latvijā un Slovēnijā sadarbībā ar zīmolu Lucart Professional ir iesaistījušās īpašā divu gadu vides izglītības pilotprojektā ar mērķi sniegt skolēniem zināšanas par aprites ekonomiku un rosināt tās principu praktisku īstenošanu ikdienā. Projekta noslēgumā mūsu skolu pieredze būs atspēriens projekta tālākā attīstīšanā visā starptautiskajā Ekoskolu tīklā. Pilotprojekts  ilgs līdz 2021.gada aprīlim. Tā laikā tiks izveidota mācību programma un metodisko materiālu paraugi nodarbībām par aprites ekonomiku. Pēc tam projektu plānots paplašināt visā starptautiskajā Ekoskolu tīklā, iesaistot vairāk nekā 52 000 skolas 67 pasaules valstīs.


Erasmus+ projekts pirmsskolai un sākumskolai

Straupes pamatskola 2019./2020.māc. gadā uzsāk dalību Erasmus+ projektā "The place to be...to live in harmony".

Koordinatore valsts - Francija, partneri - Latvija, Ungārija, Bulgārija, Rumānija, Turcija.

Projekta mēŗķauditorija - pirmsskola/sākumskola.

Projekta ideja: izmantojot dalībvalstu tautas pasakas, iepazīt Eiropas kultūru, paplašināt zināšanas par pasauli, kurā dzīvojam.

   


ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi. Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz divu mācību gadu laikā īstenot vairākus pasākumus un aktivitātes, akcentējot dabaszinību, vides, matemātikas, IT un valodu jomu, kā arī piesaistot atbalsta personas – logopēda, pedagoga palīga, psihologa pakalpojumus, izmantojot projekta ietvaros pašvaldībai piešķirtos līdzekļus (pēc kopējā izglītojamo skaita uz 01.09.2016.). Skola ir izstrādājusi Atbalsta pasākuma plānu, kas balstās situācijas izvērtēšanā, skolas vajadzību noteikšanā un jaunu risinājumu izstrādē. Plašāka informācija par projekta īstenošanu pieejama VISC mājaslapā: http://visc.gov.lv un projektā iesaistīto skolu mājas lapās. 


Atbalsts augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm  - "Piens un augļi skolai"

Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.

Skolu programma darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan piena produktus, gan augļus un dārzeņus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā var saņemt gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni.


Esi līderis!

“Esi Līderis!” ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 18 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.
Interešu izglītības programma “Starts” pamatskolu skolēniem, 7.-9. klašu audzēkņiem, kas virza jaunieti uz mērķu izvirzīšanu, savas individualitātes apzināšanu, personības veidošanu, izpratni par nākotnes iespējām mērķtiecīgi virzoties savas nākotnes profesijas izvēlē.
Straupes pamatskola programmā darbojas 3.gadu, tajā iesaistās 7., 8. un 9. klases skolēni.


ES fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs projekts Nr. 8.3.5.0/16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".
2018./2019.māc.gadā šajā projektā plānots apmeklēt informācijas dienas profesionālajās izglītības iestādēs; nodarbība 8., 9.kl.skolēniem "Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?"; darba pasaules iepazīšana pasākumos "Ražots Latvijā", "Amatam ir zelta pamats"; ekskursija uz lidostu "Rīga" - "Mana karjera lidostā"

2019./2010.māc.gadā plānots apmeklēt informācijas dienas profesionālajās izglītības iestādēs, piedalīties Karjeras nedēļā, Ēnu dienā, iepazīt darba pasauli pasākumos "Ražots Latvijā", "Amatam ir zelta pamats"; ekskursijā uz lidostu "Rīga" - "Mana karjera lidostā"


Projekts „WasteArt” - otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību 

Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību” (WasteArt)
Straupes pamatskola pēc Vidzemes plānošanas reģiona uzaicinājuma ir iesaistījusies projektā “WasteArt”, un 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā, skolotājiem un audzēkņiem cieši sadarbojoties, veiks atkritumu auditu – izmantojot nozares eksperta izstrādātu metodiku, uzskaitīs un novērtēs skolā/bērnudārzā radītos sadzīves atkritumus, izvirzīs turpmākās rīcības atkritumu daudzuma samazināšanai, atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, kā arī šīs rīcības īstenos. 

Projektu “WasteArt”, kurā ar mākslas un citu radošu aktivitāšu palīdzību iecerēts pievērst uzmanību pieaugošā atkritumu daudzuma problēmai un izglītot sabiedrību par atkritumu daudzuma samazināšanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, finansiāli atbalsta Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma un līdzfinansē projekta partneri. No Latvijas projektā piedalās Vidzemes plānošanas reģions, Vides risinājumu institūts un atkritumu apsaimniekotājs ZAAO.

Informācija par projektu: šeit


Projekts „Erasmus+ Hob’s Adventure” par bioloģisko daudzveidību

Projektā, kas balstīts Lielo augu medību aktivitātēs, būs iespēja piedalīties pieredzes apmaiņā  Latvijai, Islandei, Slovēnijai un Igaunijai.
Projekta ietvaros pedagogiem no 11 Latvijas skolām un dalībniekiem no Igaunijas, Slovēnijas, Islandes pirmā tikšanās jau notika 4. - 9. februārī Rīgā un Siguldā.
 5 - 6gadīgo grupās jau notikušas dažas aktivitātes - koku, krūmu atpazīšana ziemā skolas parkā, ziedaugu ārējās uzbūves iepazīšana, sēklu daudzveidības iepazīšana, praktiskā nodarbība sēklu sēšanā - ēdamie zaļumi.
Projekta ietvaros esam tikuši pie maza robotiņa BEE-BOT, ar kura palīdzību var gan mācīties nostiprināt zināšanas, gan apgūt programmēšanas pamatus. To jau izmēģināja 1.klases un 7.klases skolēni.