No images found.

Skolas vēsture

Posted in Vēsture.

Straupes pamatskola atrodas Pārgaujas novada Straupes pagasta centrālajā daļā bijušajā Mazstraupes pilī, Braslas upes krastā. Straupes novadā skolas pastāvējušas jau vairāk nekā pirms 320 gadiem. Par Straupes pamatskolas pirmsākumu var uzskatīt Mazstraupes pagastskolu, kura darbību sāka 1871. gadā. 1925. gadā Latvijas valdība skolas vajadzībām piešķīra Mazstraupes pili, un 1930. gadā Mazstraupes I pakāpes pamatskola  pārceļas uz pils ēku. Rakstos pils pirmoreiz minēta 1408. gadā, bet droši var apgalvot, ka tā celta agrāk. Pils ir vairākkārt pārbūvēta. Pēdējais Mazstraupes pils īpašnieks bija landrats, slepenpadomnieks, doktors Meiendorfs. Līdz 1993. gada ugunsgrēkam tajā pils daļā, kura saglabājusies līdz mūsu dienām, telpu plānojums bija gandrīz tāds pats kā barona Meiendorfa laikā. Tagad tas vairāk piemērots skolas vajadzībām. Gadu gaitā skolas nosaukums vairākkārt mainīts. 1951. gadā pēc apvienošanās ar Lielstraupes septiņgadīgo skolu to nosauc par Mazstraupes septiņgadīgo skolu, vēlāk – Straupes astoņgadīgo skolu. Kopš 1992. gada tā ir Straupes pamatskola.

 

 

SKOLAS DIREKTORI

Posted in Vēsture.

 

Direktori no 1930. gada līdz šodienai.

Pieci skolas direktori ar savu radošo darbību ir sekmējuši skolas attīstību un izaugsmi:

Jūlijs Riekstiņš – pārzinis līdz 1952. g.

Roberts Alksnis (1951– 1979)

Eduards Grigors (1979 –1994)

Ērika Baune – 1994./1995. m. g.

Ligita Krūmiņa no 1995. g.

Vīzija

Posted in Par mums.

VĪZIJA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola ar vienotu vērtību izpratni, veicinot skolēnu gatavību izglītības turpināšanai.

Vērtības.

Sadarbība (skolēni, skolotāji, vecāki, darbinieki) – vienīgais veids kā uzlabot mācīšanās rezultātus ir savstarpējās sadarbības kvalitātes uzlabošana caur pozitīvo.

Līdzatbildība – apzināšanās, ka mācīšanās un disciplīna ir visu atbildība – gan skolēnu, gan skolotāju, gan vecāku. Atbildība par sevi, pret citiem, ģimeni.

Kvalitāte  -     kā pilnveide – izglītības iestādei nepārtaukti ir jāpilnveidojas visos tās darbības aspektos.

- kā izcilība – pieejas mērķis ir būt vislabākajai kādā jomā. Atklāt katra skolēna talantus un attīstīt tos. 

Mērķis. Veidot izglītības vidi, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu un sniegt izglītojamiem konkurēt spējīgu izglītību.

 

Sākums

Posted in Par mums.

Skola ir upe, 

Skolēni-ūdeņi upē,

Ūdeņi aizplūst,

Upe paliek.

Paliek gultne, paliek krasti,                                                        

Ieži, atvari, krāces.

Upe paliek.

Tik ūdeņi,

Ūdeņi vienmēr ir jauni.

                   /V.Nolendorfs/

 


 

PROGRAMMAS

Posted in Par mums.

2015./2016.mācību gadā Straupes pamatskolā mācās 95 skolēni, pirmsskolas izglītības programmu apgūst 48 bērni

Straupes pamatskola īsteno 5 izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma 01011111
 • Pamatizglītības programma 21011111
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811
 • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma 21011811

 

Straupes pamatskolā strādā 28 pedagogi, no tiem 17 pedagogi realizē pamatizglītības programmu, 5 - pirmsskolas izglītības programmu, 3 -  interešu izglītības programmu, 3 pedagogi ir atbalsta personāls – psihologs, logopēds, brīvā laika pedagogs. Visiem pedagogiem ir normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība. 4 pedagogiem ir maģistra grāds, 5 pedagogiem pielīdzinātais maģistra grāds.

No 17 pamatizglītības programmā strādājošiem pedagogiem 18% ir 4.kvalitātes pakāpe, 70% ir 3.kvalitātes pakāpe, 6% ir 2.kvalitātes pakāpe, 6% ir bez kvalitātes pakāpes.

Interešu izglītības programmas un fakultatīvās nodarbības skolā:

 • Koris
 • Tautiskās dejas
 • Mūsdienu dejas
 • Ansamblis
 • Folkloras kopa
 • Floristika
 • Vizuālā māksla
 • Sporta pulciņš
 • Koriģējošā vingrošana
 • Vides pulciņš
 • Individuālā mūzikas instrumentu spēle
 • Domāšanas spēles
 • Eiropas Savienības jautājumu apguve
 • Datorpulciņš
 • Matemātika 
 • Latviešu valoda

 

Joomla! kļūdu konsole

Sesija

Izpildes laika informācija

Izmantotā operatīvā atmiņa

Datu bāzes vaicājumi