Vissirsnīgākais paldies Pārgaujas novada pašvaldībai par jauko Skolotāju dienas pasākumu Stalbes kultūras namā!

Novada Atzinības rakstus saņēma 10 skolotājas un skolas darbinieki. Lepojamies ar viņu panākumiem.

Iveta Adamsone - par pašatdevi darbā ar speciālās izglītības programmas apgūstošajiem bērniem un skolēnu iesaistīšanu projektā “Esi līderis” .

Indra Abzalone - par nesavtību un pašatdevi, atbildību un radošumu uzticēto pienākumu veikšanā pirmsskolā.

Vita Ekerte - par nesavtību un pašatdevi, atbildību un radošumu uzticēto pienākumu veikšanā pirmsskolā.

Zane Berga - par mērķtiecīgu skolēnu talantu attīstīšanu.

Sanita Kārkliņa - par pašatdevi ikdienas darbā un augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

Evija Tiltiņa - par radošu, atbildīgu un rezultatīvu darbu eko skolas aktivitāšu īstenošanā.

Aiva Gūtmane - par radošumu un profesionalitāti vēstures pasniegšanā un augstiem rezultātiem vēstures eksāmenā.

Inese Cinovska - par ilggadīgu ieguldījumu un pašatdevi, veicot skolas dežuranta pienākumus.

Inese Kozlovska - par atsaucību un pozitīvismu, ikdienas pienākumus veicot.

Ilze Gaile - par profesionālu, atbildīgu un nesavtīgu pienākumu veikšanu, skolas lietvedību kārtojot.

Vislielākais gandarījums - arī šogad "GADA PEDAGOGS" strādā mūsu skolā, un tā ir angļu valodas skolotāja Dana Gaile